skingbranding-banner

Věstonická nádrž (Dyje 6)


Soukromý revír Věstonická nádrž leží v Jihomoravském kraji nedaleko obcí Horní a Dolní Věstonice a jen pár kilometrů od Brna, Pohořelic nebo Břeclavi. Soukromý revír Věstonická nádrž je malebný revír, na kterém naleznete klid a pohodu. Věstonická nádrž je perfektně zarybněná nádhernými rybami. Věstonická nádrž tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru Věstonická nádrž nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo revíru naleznete jedinečnou krajinu, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Břehy jsou většinou kamenitého rázu. Na soukromém revíru Věstonická nádrž si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Soukromý revír Věstonická nádrž je velice dobře zarybněn. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani dravé ryby – především sumci, štiky nebo candáti. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 1033 ha

Kraj: Jihomoravský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Denní: 200 korun
 • Denní (mládež do 15 let): 100 korun
 • Týdenní: 800 korun
 • Týdenní (mládež): 400 korun

 

Pravidla lovu

Věstonická nádrž je vyhlášená přírodní rezervace, ve které je každý povinen se řídit zákonem číslo 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou číslo 395/1992 Sb., obecně závaznou vyhláškou o zřízení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma vydanou OkÚ. v Břeclavi dne 11.2.1994, plánem péče přírodní rezervace Věstonická nádrž a vyhláškou obcí Pasohlávky a Dolní Věstonice o dodržování veřejného pořádku v území obvodu obcí. NV č. 27/2004 Sb. byla tato nádrž vyhlášena Ptačí oblastí.

 

Úvod

Přírodní rezervace Věstonická nádrž se rozkládá v okresech Břeclav a Brno venkov na katastrálním území obcí Dolní Věstonice – parcela číslo 1929, Horní Věstonice – parcela číslo 3541, Pasohlávky – parcela číslo 3116/12, Pouzdřany – parcela číslo 1790/2 a Strachotín – parcela číslo 664/2 a 1167/2. Posláním rezervace je zajištění ochrany významného vodního a mokřadního ekosystému s funkcí ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Hranice chráněného území je dána návodní patou hráze. Je zakázáno vstupovat bez povolení na výše uvedené parcely.

 

Hospodářské odlovy jsou povoleny pouze firmě Rybníkářství Pohořelice a.s. na celé ploše nádrže

 • Sportovní rybolov je povolen na povolenky vydané Rybníkářstvím Pohořelice a.s. a smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Pro provozování sportovního rybolovu je vymezena část jižní obvodové hráze mezi poloostrovem u rybářské základny a závorou u obce Dolní Věstonice – úsek je označen i na komunikaci. Rybolov na poloostrově a z loděk je zakázán.
 • Přístup veřejnosti je umožněn pouze po obvodové komunikaci na koruně hráze.
 • Porušení povinností stanovených vyhláškou OkÚ Břeclav lze postihnout jako přestupek, nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb.
 • Je zakázáno vstupovat na pobřežní mělčiny a ostrůvky.

 

Doba hájení jednotlivých druhů ryb

 • Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, sumec velký, štika obecná, bolen dravý.
 • Od 16. března do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb : jelec jesen, jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev říčmí.
 • Od 1. září do 30. listopadu je hájen úhoř říční.
 • V zájmu hájení kapra po vysazení může Rybníkářství Pohořelice a.s. stanovit zákaz lovu kapra, nebo všech nedravých ryb v revíru na dobu max. 10 dnů po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi.
 • V období od 1.11. – 31.3. je zakázán sportovní lov ryb udicí.

 

Hájení některých vodních živočichů

Celoročně jsou chráněni mlži, obojživelníci, raci a další vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platné znění.

 

Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky, u amura a kapra pak i přesahující maximální stanovenou délku

 • Amur bílý 50 – 90 cm
 • Parma obecná 40 cm
 • Bolen dravý 40 cm
 • Podoustev říční 25 cm
 • Candát obecný 50 cm
 • Sumec velký 90 cm
 • Jelec tloušť 25 cm
 • Štika obecná 60 cm
 • Kapr obecný 45 – 70 cm
 • Tolstolobik bílý 50 cm
 • Lín obecný 30 cm
 • Tolstolobik pestrý 50 cm
 • Ostroretka stěhovavá 30 cm
 • Úhoř říční 55 cm
 • Jelec jesen 25 cm
 • Mník jednovousý  30 cm

Poznámka: Tato délka se měří od předního konce hlavy (začátku rypce ryby) až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

 

Chování při lovu

 • Lov ryb je povolen pouze na jižní straně nádrže, která je součástí přírodní rezervace. Lovec musí respektovat požadavky Státní ochrany přírody – viz kap. I. Úvod.
 • Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb (objekty, odvodňovací kanály apod.) a břehového opevnění – záhozů a dlažeb. Je zakázáno porušovat kamenné opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.
 • Při lovu ryb na položenou je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 20 m, nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.
 • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi okamžitě manipulovat.
 • Oprávněné osoby k lovu ryb jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži, policii účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.
 • Je zakázáno stavění stanů, je zakázáno zajíždění aut do prostorů označených příslušnými značkami, je zakázáno rozdělávání ohňů. Stanování a táboření je povoleno jen v místech k tomu vyhrazených. Používání deštníků a lehkých přístřešků, jako ochrana proti klimatickým vlivům, je povoleno pouze v zelených odstínech.
 • Doba setrvání na lovném místě je max. 1 hod. před a 1 hod. po uplynutí povolené doby lovu.

 

Denní doba lovu se stanovuje takto:

 • duben, říjen a září od 5 hod do 21 hod SEČ (6-22 hod. letního času)
 • květen, červen, červenec, srpen od 4 hod do 23 hod SEČ (5-24 hod. letního času)

Poznámka: Na místo lovu je povoleno zavážet rybářského nářadí a potřeb ručními vozíky.

Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě lovu udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě provede lovec nejdříve obhlídku místa lovu a pokud chce lovit na daném místě, provede nejprve jeho úklid ( v případě že je zde nepořádek) do okruhu nejméně 3 m, jinak bude členy rybářské stráže a ostatních kontrolních orgánů postupováno tak, jakoby lovící znečistil místo sám. Uklizený odpad lze ponechat v pytli u cesty vedoucí po koruně hráze. Je zakázáno, přesunovat či zcizovat stojany a pytle na odpadky umístěné na koruně hrázi.

Je zakázáno zavážení a zanášení návnad i nástrah. Není rozhodující jaké se používá plavidlo a nebo je-li zavážena nástraha plaváním. Pohyb jakýchkoliv plavidel za účelem lovu ryb, jejich zdolávání, vnadění, uvolňování vázek je zakázán. Z toho plyne přísný zákaz přinášení člunů k vodě a jejich přechovávání na břehu či hrázi.

 

Zakázané způsoby lovu a vnadění

 • Je zakázáno k lovu používat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
 • Je zakázáno sbírat rybí jikry, lovit ryby elektřinou a užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Stálá zařízení k lovu a lov ryb do těchto zařízení smí být využit pouze k hospodářské těžbě, nebo k záchraně nebo regulaci obsádky ryb na rybářském revíru.
 • Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se nahromadily při škodlivém znečištění vody, kde se shromáždily za účelem výtěru , nebo přezimování.
 • Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice.
 • Je zakázáno používat za nástrahu krev, škrkavky, mlékárenské kaly, a veškeré chráněné živočichy.
 • Zakazuje se vnadit krví, masem a jakýmikoliv směsmi z masa, škrkavkami,odstředivkovými mlékárenskými kaly, chráněnými živočichy.
 • Je zakázáno používat jakýchkoliv technických prostředků umožňujících zaseknutí ryby bez zásahu lovce, vyjma tzv. únikové montáže.
 • Zakazuje se použití elektřiny k lovu ryb, kromě provádění hospodářských odlovů prováděných uživatelem revíru za dodržení všech bezpečnostních opatření

 

Povolené způsoby lovu ryb

 • Kdo loví ryby udicí, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích opatřených jednoháčky. Při použití dvojháčku, trojháčku nebo víceháčkového systémku při lovu dravců na živou nebo mrtvou rybku, popř. její část, je povolen pouze jeden návazec.
 • Na živou rybku, mrtvou rybku nebo její část se smí chytat jen od 16. června do 31. října.
 • Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být nastražen další prut. Přívlač je povolena od 16. června do 31. října.
 • Muškaření je povoleno. Při muškaření nesmí být nastražen další prut.
 • Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (pean, pinzetu, nebo klíšťky) a míru pro zjištění délky ponechaných ryb.
 • K povinné výbavě rybáře patří podběrák a při vylovení zdolané ryby je povinnost tento podběrák použít.
 • Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy, nebo jiné vhodné zařízení, které ryby nepoškozuje.

 

Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

 • O vydání povolenky rozhodne uživatel revíru..
 • Každý lovec ryb musí mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku. Záznam o úlovcích je součástí povolenky.
 • Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Povinnost se nevztahuje pro držitele denní povolenky.
 • V jednou dni si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V úlovku smí být nejvýše 2 ks uvedených druhů ryb : kapr, štika,bolen, candát, amur, sumec nebo jejich kombinace. Po ulovení a ponechání si 2 ks těchto ryb končí denní lov, i když nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg.
 • Ostatní druhy ryb-cejn velký, cejnek malý, oba druhy karasů, úhoř říční a kříženci rybích druhů mohou být loveni bez omezení počtu kusů do celkové hmotnosti max. 7 kg/den.
 • Úlovek výše uvedených druhů ryb na týdenní povolenku je limitován počtem 7 ks nebo celkovou hmotností ulovených ryb 30 kg. Na měsíční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 20 ks nebo celková hmotnost úlovku je limitována 60 kg. Na roční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 120 ks, celková hmotnost ulovených ryb je limitována 300 kg.
 • Při úlovku a ponechání si uvedeného druhu ryby je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením délky ryby v centimetrech. Počet a hmotnost ostatních druhů ryb, které si rybář ponechá, je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. nejpozději po ukončení lovu a před opuštěním místa lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku, je povinen příslušný záznam o docházce proškrtnout.
 • Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 15 dnů po uplynutí její platnosti Rybníkářství Pohořelice a.s. a to i tehdy, když oprávněný během platnosti povolenky nelovil, nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je možno odevzdat také do skříňky na rybářské základně, nebo u závory v Dolních Věstonicích, nebo u prodejce povolenek.

 

Uchovávání ulovených ryb a zacházení s nimi

 • Pokud lovec uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní zařízení k tomu určené (vezírek s výstužnými kruhy, aby síťovina nepřiléhala k tělu ryby, tzv. ekovezýrek, haltýř, apod. ).
 • Je zakázáno upevňovat ryby provlečení za skřele, nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.
 • Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístěné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.
 • Je zakázáno přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech.
 • Místo přechovávání ulovené ryby musí být viditelně označeno. Ulovené ryby musí být přechovávány tak, aby byla snadná jejich kontrola.
 • Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech.
 • Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.
 • Při vylovení ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Pokud není možné její vyzvednutí z vody pro vysokou hmotnost pouhým vyzdvižením prutu, je nutno použít podběrák, nebo jiný prostředek umožňující šetrný způsob vylovení ryby.
 • Při manipulaci s ulovenou rybou na břehu musí být použita navlhčená podložka zabraňující poškození ryby. Je přísně zakázáno pokládat ulovenou rybu přímo na kamenný násep nebo cestu v koruně hráze.
 • Ryby, které nedosahují stanovené míry musejí být vráceny šetrně do vody. Rybář je uvolňuje ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takové ulovené rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.
 • Jakékoliv opracování ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno.

 

Hospodářská těžba

 • Na revíru je prováděna hospodářská těžba ryb, kterou zajišťuje Rybníkářství Pohořelice a.s.

 

Lov nástražních rybek a jejich použití

 • Čeřínkování je povoleno od 16.6. do 31.10. běžného roku. Při lovu do čeřínku nesmí mít lovec současně nastraženy pruty (udice).
 • Plocha čeřínku může být nejvýše 1 m2.
 • Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenou nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny.
 • Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době hájení.

 

Sankce

 • Nedodržení kterékoli části těchto bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 bude kontrolním orgánem ( Policii ČR, rybářskou stráží) řešeno podle závažnosti přestupku domluvou, peněžitou pokutou, nebo odebráním povolenky k lovu. V případě přestupku, ze který bude lovci odebrána povolenka k lovu, bude tento přestupek nahlášen k přestupkovému řízení na Krajský úřad JMK
 • V případě porušení bližších podmínek, jež bude řešeno odebráním povolenky k lovu je postupováno dle dle odst. 8 pís. 1. těchto bližších podmínek a zároveň bude lovci odebrán i jeho případný úlovek.
 • Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.
 • Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 vychází ze zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství a z jeho prováděcích předpisů.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov Věstonická nádrž

Web: rybnikarstvipohorelice.cz/revir-dyje-6-vestonicka-nadrz/

Nové články v rubrice

Věstonická nádrž (Dyje 6)

admin | přečteno: 36654x | 20.12.2016 | 1 komentář

Soukromý revír Věstonická nádrž leží v Jihomoravském kraji nedaleko obcí …

Rybník Grunty

admin | přečteno: 22125x | 19.12.2016 | Žádné komentáře

Soukromý revír rybník Grunty leží v Jihomoravském kraji nedaleko Brna. Soukromý …

Rybník Rohatec

admin | přečteno: 11401x | 19.12.2016 | Žádné komentáře

Soukromý revír rybník Rohatec leží v Jihomoravském kraji u obce Soboňky …

Komentáře

 • Zajímalo by mě kde na Dyji 6 jsou vyhrazena místa ke stanování pokud si někdo koupí povolenku na víc dní a není z blízkého okolí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte zpravodaj?
×

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.