Nádrž Vrtůvka

- Reklama -

Soukromý revír nádrž Vrtůvka leží v Olomouckém kraji nedaleko obce Přáslavice a jen pár kilometrů od Olomouce. Soukromý revír nádrž Vrtůvka je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Nádrž Vrtůvka je perfektně zarybněná nádhernými rybami. Nádrž Vrtůvka tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru nádrž Vrtůvka nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo nádrže roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru nádrž Vrtůvka jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru nádrž Vrtůvka si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Nádrž Vrtůvka je velice dobře zarybněná. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry, jesetery nebo amury. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 0,77 ha

Kraj: Olomoucký

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Denní (2 pruty): 400 korun
 • Denní (2 pruty/chyť a pusť): 200 korun
 • Dravcová (chyť a pusť): 300 korun

 

Pravidla lovu:

Doba lovu

 • Zahájení lovu půl hodiny před východem slunce.
 • Ukončení lovu půl hodiny po západu slunce.
 • Při koupi povolenky na více dnů, lze lovit bez přerušení po celou dobu na niž je povolenka vystavena.

Povolené míry ponechaných úlovků

 • Kapr od 40cm – 55cm
 • Amur od 50cm – 70cm
 • Lín od 30cm – 35cm
 • Lososovité ryby od 25cm – 35cm

Poznámka: Chycené ryby nedosahující, nebo přesahujcí povolené míry musí být co nejšetrněji vráceny do vody. Při chycení sumce je lovící povinen zavolat majitele. Chycený sumec nesmí být vrácen zpět do vody.

 

Počet a množství úlovků

V jednom dni si lovící může ponechat nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby, celková hmotnost nesmí přesáhnout 7kg. V případě, že celková hmotnost překračuje výše stanovené hodnoty, lze po dohodě rozdíl uhradit, dle aktuální ceny za kg ryby. Po zasakování úlovku povolenka končí. Počet úlovků pro držitele týdenní povolenky je uveden na povolence. Při ulovení a ponechání ryby je lovící povinene tuto skutečnost ihned zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích s označením míry úlovku. Všechny ostatní druhy ryb a živočichů jsou celoročně hájeny.

 

Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy

Děti do 15ti let smí lovit jen v doprovodu dospělé osoby(nad 18let). Lovící je oprávněn používat nejvýše dvou prutů(udic), u každého nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky. Povolené jsou pouze tzv.únikové montáže. Zakazuje se používat tzv. helikoptéry, srkačky apod. Povolené způsoby lovu jsou na položenou, plavanou a lov na umělou mušku. Všechny ostatní způsoby lovu jsou zakázány. Pokud bude ulovena lososovitá ryba jinak, než na umělou mušku, smí si lovící rybu ponechat. Ulovené ryby musí být z vody vyloveny z vody podběrákem odpovídající velikosti. V případě, kdy se ryba do podběráku nevleze je lovící povinen ji odháčkovat přímo ve vodě. Je zakázáno táhnout rybu po zemi. Vylovená ryba musí být položena na navlhčenou podložku.

 

Rybář je povinen mít při lovu: 

 • vyprošťovač háčků(peán, obůstek, pinzetu, klíšťky)
 • míru pro zjištění délky ulovených ryb
 • podběrák
 • podložku
 • Pruty musí být uloženy ve vidličkách nebo na stojanu. Je zakázáno používat vidliček z přírodního materiálu. Lovící se nesmí vzdálit od svých prutů.

 

Chování při lovu
Návštěvu vodní plochy za účelem rybolovu si zájemce předem dohodne s majitelem. Lovící si může po dohodě s majitelem vybrat stanoviště k lovu, případně mu může být toto stanoviště přiděleno. Lovící musí dodržovat mezi sebou vzdálenost minimálně 3 m, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Při lovu na mušku musí lovící dodržovat vzdálenost 20m, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Lovící se nesmí vzdalovat od vody. Povolenka je platná pouze po dobu setrvání lovícího u vody bez přerušení. V případě, že lovící opustí prostor nádrže, povolenka k lovu pozbývá platnosti a nelze již po návratu déle u vody setrvávat.

 

Uchovávání ulovených ryb

Při přechovávání živých ryb musí mít lovící takové vlastní zařízení, které nepoškozuje ryby a v němž nejsou vystaveny zbytečným stresům, rovněž jim umožňuje alespoň minimální pohyb (např. vezírek s kruhy, haltýřek, konstrukce potažená síťovinou, speciální saky a jiné). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryby uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků.

 

Obecné zásady chování při lovu

Lovící je při pobytu u rybníka povinen udržovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí.Odpadky musí byt shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Je zakázáno na míástě lovu či ppřilehlých pozemcích ponechávat odpady a cigaretové nedopalky. Toto ustanovení je předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích (pokuta ve výši až 10tis. Kč apod.) Tomu kdo poruší rybářský řád, nebo zvláštní právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí bude odebrána povolenka k lovu ryb. V případě opakovaného porušení mu tato povolenka k lovu nebude v budoucnu již vydána. Rybolov nelze zástadně provádět z míst, na které není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18ti let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v okolí vodní plochy. Zakázáno je rovněž rozdělávání ohňu ve výtopě, v lese či při hranici lesa. majitel povolenky ručí za případné škody, vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a souvisejících zařízeních, které se zavazuje nahradí.

Dále je stanoven přísný zákaz manipulace s pruty osobám, které namají zakoupenou povolenku k rybolovu. V případě porušení bude držitel povolenky, nejž nechal manipulovat s pruty okamžitě a bez náhrady vykázán od vody.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

Lovící i návštěvníci rybníka jsou povinni respektovat platné právní předpisy na ochranu přirody a životního prostředí. Je zakázáno zejména poškozovat dřevinym, trhat či jinak poškozovat chráněné druhy rostlin nebo poškozovat jejich přirozená stanoviště. Dále chytat, usmrcovat, rušit či jinak poškozovat chráněné druhy živošichů, ve všech jejich vývojových stádiích, nebo poškozovat jejich přirozené biotopy. Dále je zakázáno zněčišťovat povrchové či podzemní vody užíváním látek závadných vodám, mytí vozidel, případně provozovat další činnosti mající negativní vliv na kvalitu vod. Vzniklé odpady je nepřipustné ukládat ve volné přirodě nebo je zakopávat v okolí. Návštěvníci jsou povinni dbát omezení, zásad či instrukcí majitele, týkající se lovu ryb, volného pohybu v prostoru kolem rybníků, ochrany přirody apod. Lovící a návštěvníci rybníků nesmí vstupovat na území Vojenského výcvikového prostoru Libavá (jehož hranice je za výtopou vodní nádrže Vrtůvka), pokud k tomu nemají povolení Správce újezdního úřadu ke vstupu. Parkování motorových vozidel je možné pouze na místě k tomu určeném. Po celou lokalitu platí přísný zákaz budování onišť a rozdělávání ohně. Volný pohyb psů a jiných zvířad je zakázán.

 

Kontrola a dozor

Tuto činnost vykonává řádně ustanovený porybný, popřípadě rybářská stráž a další stráže ustanovené dle zvláštních právních předpisů. Městská a obecní policie, Policie ČR, případně ostatní osoby pověřené majitelem rybníka. Kontrolující osoby se musí prokázat služebním průkazem, odznakem či příslušným pověřením. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně platným předpisům(zejména o ochraně životního prostředí) jsou kontrolní orgány a pověřené osoby oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní a popř. uložit sankci dle platných právních předpisů.
Při porušení tohoto rybářského řádu je kontrolní orgán, nebo porybný oprávněn odebrat povolenku bez nároku na vrácení poplatku. Lovící je po ukončení rybolovu a před opuštěním vodní nádrže povinen povolenku odevzdat majiteli, popřípadě jemu pověřené osobě.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov nádrž Vrtůvka

Web: vrtuvka.cz

Facebook: facebook.com/www.vrtuvka.cz

Telefon: 603 572 931

Předchozí článekRybník Amerika
Další článekRybník Jadran
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -