Domů Soukromé revíry Rybník V Kopaninách

Rybník V Kopaninách

- Reklama -

Soukromý revír rybník V Kopaninách na Vysočině nedaleko obce Havlíčkova Borová a jen pár kilometrů od Havlíčkova Brodu. Soukromý revír rybník V Kopaninách je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník V Kopaninách je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník V Kopaninách tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru rybník V Kopaninách nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník V Kopaninách jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru rybník V Kopaninách si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník V Kopaninách je velice dobře zarybněný. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit například nádherné kapry. Nechybí ale ani dravci – především candáti, štiky pstruzi duhoví nebo siveni. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 1,3 ha

Kraj: Vysočina

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

  • Hostovačka: 300 korun

Poznámka: Hostovací povolenka je pro zájemce krátkodobého rybolovu. Je týdenní a je nutné, aby vždy se zájemcem o hostovací povolenku byl při lovu člen OS. Ceny jsou fixní a její výši stanovuje rada OS.

 

Pravidla lovu:

Lov ryb

1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu se smí použít jen háčky bez protihrotu.

2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku(sumář) k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři (rybníkář), popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.

3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také vyprošťovač háčků, metr, podběrák, nebo kruhový podběrák a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.

4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených míst. V ochranném pásmu (přírodní trdliště) je lov ZAKÁZÁN!

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.

 

Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru jsou:

 

a)candát obecný (Stizostedion lucioperca)50 – 75 cm,
b)kapr obecný (Cyprinus carpio)45 – 65 cm,
c)lín obecný (Tinca tinca)hájen
d)pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)30 – 45 cm,
e)siven americký (Salvelinus fontinalis)30 – 45 cm,
f)štika obecná (Esox lucius)50 – 65 cm,
g)úhoř říční (Anguilla anguilla)hájen
h)amur bílý (Ctenopharyngodon idella)50 – 65 cm.

 

Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin

e) možnost udělení výjimky u rybářského hospodáře (závody, odlov, atd)

 

Doby hájení ryb v rybářském revíru

1) Od 1. ledna do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni:

candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

3) Čeřínkování je zakázané celoročně, výjimku rybářský hospodář(kontrolovaný odlov).

4) Celoročně je hájen kapr obecný nad 66cm (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru.

5) Při konání rybářských závodů je možné pravidla uzpůsobit dle pravidlům konkrétních rybářských závodů.

 

Přisvojení úlovků a jejich evidence

1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

2) Přisvojení úlovků

a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 1 kus kapra obecného nebo štiky obecné nebo amura bílého a 1 kus pstruha duhového nebo sivena amerického. Nebo 2 kusy pstruha duhového nebo sivena amerického.
b) Za týden (tj. pondělí až neděle) je možné odnést maximálně 2 ryby z výčtu výše uvedených druhů.

3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky (sumáře) k lovu na revíru V Kopaninách, do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra, štiku, candáta, sumce, amura, pstruha duhového nebo sivena amerického zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.

 

Osoba provádějící lov je povinna

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák, nebo kruhový podběrák

b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky (sumáře) k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu,

c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence (sumáři) k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,

d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence (sumáři) k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky (sumáře) k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.

 

Chování při lovu

1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.

2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně mimo určená místa. Lov v ochranném pásmu (trdlišti) se považuje za hrubé porušení rybářského řádu a při přistižení člena OS TrojHáček bude okamžitě odebraná povolenka (sumář).

3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.

 

Zacházení s ulovenými rybami

1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.

2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

 

Uchovávání ulovených ryb

1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

 

Oprávnění rybářské stráže

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a) kontrolovat

osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat

od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky (sumáře) k lovu,

od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

 

Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a) nosit služební odznak na viditelném místě (CANDÁT),

b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy správci rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

 

Další ustanovení

a) Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru V Kopaninách. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.

b) Pytláctví trestáno pod pokutou 5 000,- Kč ve smyslu § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích lze pachateli přestupku spáchaného neoprávněným lovem zvěře nebo chytáním ryb uložit pokutu do 8.000,- Kč.

c) Lov pod ledem je povolen pouze rybářskému hospodáři (rybníkáři) z důvodů kontroly zdravý ryb, regulovanému odchytu a při pořádní rybářských závodů na „dírkách“. Vždy je předem vyjednaná výjimka z ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, tj. lovit ryby pod ledem.

 

Odejmutí povolenky

  • Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může správce revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.
  • Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
  • O odejmutí povolenky rozhoduje pouze správce revíru a rybářská stráž, proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
  • Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze správce revíru.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník V Kopaninách

Web: trojhacek.cz

- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -