skingbranding-banner

Písník Mršník


Soukromý revír písník Mršník leží ve Středočeském kraji, nedaleko Lysé nad Labem a jen pár kilometrů od Prahy. Písník Mršník je malebná vodní plocha, na které naleznete klid a pohodu. Písník Mršník je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Tento soukromý revír nedaleko Prahy tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl. Tento soukromý revír provozuje Rybářský klub Lysá nad Labem. Vodní plochu Mršník pronajalo rybářům město.

pisnik_mrsnikProstředí okolo soukromého revíru Mršník nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo písníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje blahodárný klid a pohodu. Písník Mršník má tak díky krásnému prostředí jedinečný ráz a atmosféru. Navíc břehy okolo soukromého revíru Mršník jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na soukromém revíru Mršník si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny.

kapr_mrsnikPísník Mršník je velice dobře zarybněný. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry, amury nebo líny. Nechybí ale ani kapitální dravci! Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 3,7 ha

Kraj: Středočeský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Roční (dospělí) – 2000 korun
 • Týdenní (dospělí) – 800 korun
 • 3 denní (dospělí) – 500 korun
 • 24 hodin (dospělí) – 300 korun
 • Roční (děti do 15 let) – 200 korun
 • 24 hodin (děti do 15 let) – 50 korun
 • Roční (mládež) – 800 korun
 • 24 hodin (mládež) – 200 korun

 

Pravidla lovu:

Každý držitel pověření je povinen se před začátkem lovu seznámit s pravidly odlovu ryb (dále jako s rybářským řádem) a musí umět rozeznávat jednotlivé druhy ryb

 

Lov ryb

(1) Jednotlivá oprávněná osoba smí provádět lov nejvýše na 2 pruty s udicí nebo čeřenem

(2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe pověření k odlovu, průkaz totožnosti a na požádání je předložit rybářské stráži při MO ČRS Lysá nad Labem, hospodáři klubu, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným písemně výborem klubu nebo orgánům Policie České republiky a Městské policie Lysá nad Labem

 

Způsob měření délky ryb a nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

(2) Nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb na vodách klubu jsou:

 • úhoř říční 50 cm
 • candát obecný 50 – 80 cm
 • cejn velký 30 – 50 cm
 • sumec velký 80 cm
 • štika obecná 60 cm
 • lín obecný 25 – 40 cm
 • amur bílý 50 – 90 cm
 • okoun říční 20 – 35 cm
 • kapr obecný 40 – 65 cm

(3) U druhu ryby, u které je uvedena největší lovná míra, je nad tuto míru (včetně) ponechání zakázáno. Příklad: ulovený kapr dlouhý 65 cm nesmí být již ponechán

 

Denní doby lovu ryb na vodách klubu

(1) Denní doby lovu ryb jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci ……………od 6 do 20 hodin

b) v měsíci březnu, dubnu a říjnu …………………….……od 5 do 22 hodin

c) v měsíci květnu až září ………………………………….od 0 do 24 hodin

(2) V době od 0,00 do 4,00 hodin smí být ponechán pouze úlovek Sumce velkého, lovné místo musí být osvětleno v souladu s bodem XIII. písm. c)

 

Doby hájení ryb

(1) Od 1. 1. do 31. 5. jsou hájeni: candát obecný, štika obecná a okoun říční

(2) Od 1. 9. do 30. 11. je hájen úhoř říční a od 1. 1. do 30. 4. sumec velký

(3) Celoročně jsou hájeni: všechny druhy jesetera, veslonos americký, vyza velká, a barevné formy sumce velkého, štiky, kapra (koi), karase a perlína ostrobřichého. Na rybníku Holaňák jsou dále celoročně hájeny: kapr obecný, amur bílý, lín obecný a veškerá bílá ryba.

 

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití

(1) Povoleným způsob lovu je celoročně lov na umělou mušku, lov muškařením, lov na položenou a na plavanou. Od 1. 9. do 31. 12. lov přívlačí a od 1. 6. do 31. 12. čeřínkováním. Přívlač povolena jen na písníku Mršník.

(2) Místa k lovu nesmí být vyhrazována

(3) Nesmí být použit systém samoseku

(4) Používání plavidel může povolit hospodář nebo jeho zástupce v ojedinělých případech. Při použití plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu. Lov z plavidel je přísně zakázán.

(5) V jednom dni si může člen klubu na všech vodách klubu celkově přisvojit nejvýše 1 ks vyjmenovaných druhů ryb – kapr, štika, candát, úhoř, amur, lín, okoun, siven a sumec a 3 ks pstruha. Celkový počet ponechaných ryb hosta klubu je uveden v příloze č.1 a na pověření k odlovu. Úlovek ostatních druhů ryb není početně omezen. Ulovený sumeček americký nesmí být vrácen zpět do vody.

Celkově je roční úlovek člena klubu omezen na 15 kusů kapra a 15 kusů ostatních vyjmenovaných ryb. Každá ponechaná ryba musí být zapsána, to platí i pro ulovené nástražní ryby.

(6) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do evidence docházky a úlovků, do které uvede kromě datumu i druh přisvojené ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené ryby se zapisují bezprostředně po ulovení.

 

Při lovu se zakazuje

(2) Na klubových vodách se zakazuje

a) Lovit ryby pod ledem, jestliže není příslušným orgánem udělena výjimka

b) používat tzv. „ srkačky „ (krmítko se soustavou háčků)

c) poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení, jakkoli poškozovat rostoucí porosty, na přilehlých pozemcích rozdělávat otevřené ohně

d) užívat luštěniny a tepelně neopracované obiloviny a olejniny ke vnadění.

(3) Na klubových vodách se zakazuje lov

a) v místech, kde se nahromadily ryby k rozmnožování a lovit rybí plůdky,

b) vodních organizmů, které jsou zdrojem potravy ryb,

c) hlubinou přívlačí a přívlačí na rybnících Okrouhlík a Holaňák  a hlubinou přívlačí na písníku Mršník,

d) v oplocených prostorách Mysliveckého sdružení Černava

 

Přístup na pozemky

Vstup do oploceného pozemku Mysliveckého sdružení Černava je zakázán. Bez souhlasu výboru je zakázáno zajíždět motorovými vozidly na nezpevněné pozemky kolem vod, které jsou v užívání klubu a na jakékoli pozemky jiných právních subjektů. Výjimku může povolit pouze výbor klubu např. dětský rybářský tábor atd.

 

Oprávnění osob oprávněných ke kontrolám

Při zjištění přestupku proti tomuto řádu a dalších předpisů, upravujících rybolov, včetně porušení předpisů souvisejících, jsou vůči osobám, které přestupek spáchaly nebo jsou z něj podezřelé, výše uvedené osoby bodu I. (dále jen osoby) oprávněny postupovat ve smyslu ustanovení zákona o rybářství. Osoby jsou oprávněny zadržet pověření k odlovu a také úlovek, rybářské náčiní nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá. Osoby jsou dále oprávněny požadovat od vyzvané osoby prokázání totožnosti a vyzvat ji aby předložila obsah tašek, nádob a vozidel. Tomuto je vyzvaná osoba povinna vyhovět. V případě, že kterýkoliv člen klubu zjistí porušení předpisů upravujících rybolov nebo je důvodné podezření z jejich porušování, je i on oprávněn provést kontrolu a má právo zadržet pověření k odlovu.

 

Povolené způsoby lovu ryb na udici

A) Lov na položenou, lov na plavanou, lov na umělou mušku a muškařením (1. 1. – 31. 12.)

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Na každé udici je nejvýše 1 návazec s jednoduchým háčkem. Toto platí i při lovu ryb dravých. Při lovu dravých ryb, je zakázáno tzv. nechat rybu zažrat. Při lovu Sumce velkého na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Jiná ulovená ryba na víceháčkový systém musí být vrácena zpět. Nástražní ryba se použije pouze v období od 1. 6. do 31. 12. Jako nástražní ryba se nepoužijí ryby lososovité, lipan, úhoř, lín a okoun, chráněné a hájené druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry, případně přesahují největší lovnou míru. Lovící nesmí opustit své lovné místo.  Lovným místem se rozumí plocha 3 m napravo a nalevo, 1 m do vodní hladiny a 5 m dozadu od nastražených prutů.  Dále dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

B) Lov přívlačí (1. 9. – 31. 12.)

Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

C) Lov čeřínkováním (1. 6. – 31. 12.)

Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

 

Povolené technické prostředky k lovu

Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., elektronické hlásiče záběru jsou povoleny pouze na písníku Mršník

 

Bližší podmínky výkonu odlovu ryb na klubových vodách

Osoba provádějící lov je povinna:

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák ve stavu pro okamžité použití

b) umožnit zápis o provedené kontrole do výkazu o úlovcích ze strany osob oprávněných kontrolovat

 

Lov na bójku

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přitom žádná z nich nesmí přesáhnout rozměry 10x10x10 cm. V případě použití dvou bójek, které jsou spojeny, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm s maximální délkou150 cm. Bójka nemusí být součástí udice, ale po ukončení lovu musí být neprodleně z vody odstraněna. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET nádob).

 

Chování při lovu

a) Na lovném místě a území přilehlém, je nutné dodržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky (i napytlované) v okolí. Vytvořené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat. Při příchodu k vodě provede oprávněný k lovu nejprve obhlídku místa a je-li místo, z něhož hodlá lovit znečištěno, je povinen tento prostor před započetím lovu uklidit.

b) Označování krmných míst je zakázáno

c) Při setmění musí lovící použít k osvětlení lovného místa pouze svítidla s umělým světlem. Nesmí být použita intenzivní svítidla, která oslňují ryby nebo ostatní lovící

 

Zacházení s ulovenými rybami

Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je nutno použít podběrák. Ryby, které byly uloveny v době hájení, nebo ryby, které nedosahují předepsané nejmenší délky, případně převyšují nejvyšší lovnou délku nebo ryby, které si lovící nehodlá ponechat, musí být uvolněny z háčku bez zbytečné manipulace a pokud možno ve vodě v místě kde byly uloveny. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

 

Uchovávání ulovených ryb

Při přechovávání živých ryb musí mít lovící takové vlastní zařízení, které nepoškozuje ryby, v němž nejsou vystavovány zbytečným stresům a rovněž jim umožňuje alespoň minimální pohyb (např. vezírek s kruhy a bezuzlovou síťovinou, haltýřek aj).  Při dlouhodobějším rybolovu (déle než 1 den) musí být všechny přisvojené ryby k  dispozici pro případnou kontrolu. V tomto případě musí být zařízení označeno jménem a adresou lovícího. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za  skřele nebo jiným nešetrným způsobem,   popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání ryb je považována za přisvojenou. Ponechaná ryba musí být na lovném místě po dobu lovu uchovávána živá nebo řádně usmrcená. Porcovat a kuchat ryby u vody je zakázáno.

Do vezírku nebo jiného zařízení se nesmí ukládat ryba, kterou si lovící nehodlá ponechat. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ryb. Používání stálých a  nepřenosných  haltýřů je zakázáno

 

Evidence úlovků

Oprávněný k lovu musí mít řádně a pravdivě vyplněnou Evidenci úlovků. Tuto musí vrátit nejpozději do 5 dnů po skončení platnosti a to i v případě, že oprávněný k lovu během roku nelovil nebo nedocílil žádných úlovků. V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude dotyčnému vydáno další pověření! Pověření k odlovu po skončení platnosti lze vložit i do schránky na buňce u písníku Mršník nebo u klubovny MO ČRS v ulici Poděbradova č.p. 1677 zde v Lysé nad Labem

 

Další ustanovení

a) Rybolov je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele pověření

b) Jeden lovící smí obsadit nejvýše 1 místo k rybolovu. Při nastražení svých udic, nesmí omezit ostatní lovící. Lovná místa nesmí být vyhrazována

c) Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit

d) Při likvidaci havárií a při mimořádných událostech a pracích jsou lovící povinni řídit se pokyny pověřených osob

e) Hospodář může stanovit zákaz lovu ryb v určitém dni (např. při pořádání rybářských závodů, myslivecký hon aj.) V případě konání mysliveckého honu musí lovící uposlechnout pokynů vedoucího honu. Konají-li se na vodě rybářské závody, je až do skončení závodu rybolov povolen pouze přihlášeným účastníkům

f) Pletené šňůry lze použít pouze jako návazec o maximální délce 30 cm, to neplatí při lovu sumce velkého, kdy může být namotána v celé délce udice. Návazce ze šňůry nesmí mít větší nebo stejnou nosnost než kmenový vlasec

 

Rybolov hostů

Rybolov dětí a mládeže

Pro děti do 15 let a mládeži do 18 ti let platí následující omezení:

– s prutem nesmí žádným způsobem manipulovat jiná osoba (nahazování, zdolávání ryby atd.)

– děti do 12 let musí být v doprovodu osoby starší 18 ti let

Na rybníku Okrouhlík a rybníku Holaňák musí být host v doprovodu člena klubu. Host se na vodách klubu musí řídit v plném rozsahu tímto řádem.

 

Mimořádné výjimky a doplnění řádu

Hospodář klubu nebo jeho zástupce může v průběhu roku upravit znění řádu nebo mimořádně povolit výjimku po odsouhlasení výborem klubu

 

Podmínky pro lov na dírkách v případě udělení výjimky:

– úplně zamrzlá vodní hladina s tloušťkou ledu minimálně 10 cm

– vzdálenost lovících minimálně 5 metrů od sebe

– průměr vyvrtaných otvorů pro lov maximálně 25 cm

– lov je povolen pouze na jednu udici

– lovící je povinen při přerušení nebo ukončení lovu otvor označit (rákosí atd.)

– vstup na vodní plochu je na vlastní nebezpečí

– Za nástrahu lze použít i marmyšku a umělou nástrahu s jednoháčkem (twister atd.) o velikosti do 3 cm

– Výjimka je platná pouze na písníku Mršník a rybníku Okrouhlík

 

Sankce za porušení rybářského řádu a bližších podmínek

Při hrubém porušení ustanovení tohoto řádu bude bez náhrady neprodleně odebráno pověření k odlovu a nové vydáno nebude. V případě člena klubu, může být člen z klubu vyloučen. Přestupky členů budou řešeny dle stanov klubu.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov písník Mršník 

Web: rybarskyklub-lysa.webnode.cz

Telefon: 603 371 535

Email: rybarskyklub.lysa@seznam.cz

Facebook: Rybářský klub Lysá nad Labem

Nové články v rubrice

Lom Radnice

admin | přečteno: 8887x | 28.03.2019 | Žádné komentáře

Lom Radnice se nachází v Západních Čechách mezi městem Radnice …

Rybník Ráček

admin | přečteno: 25632x | 16.03.2017 | 1 komentář

Soukromý revír rybník Ráček leží ve Středočeském kraji u obce Řevničov …

Rybník Královák

admin | přečteno: 28616x | 24.01.2017 | 1 komentář

Soukromý revír rybník Královák leží ve Středočeském kraji u obce Hostomice …

Komentáře

 • Písník Mršník je již několik let pro dospělou veřejnost uzavřen. Lov ryb je povolen pouze členům Rybářského klubu Lysá nad Labem z.s. a jejich hostům za které se musí člen zaručit. Děti a mládež zde mohou chytat bez ručení. K tomuto kroku jsme byli nuceni z důvodu krádeží ryb ze strany hostů.
  Hospodář klubu
  Alois Kaplan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte zpravodaj?
×

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.